10860897

Kawa chroni przez alzheimerem

Mi­ło­śni­cy kawy, wznie­ście fi­li­żan­ki na cześć naj­now­sze­go ba­da­nia do­ty­czą­ce­go swego ulu­bio­ne­go na­po­ju. Na­ukow­cy z Uni­wer­sy­te­tu Po­łu­dnio­wej Flo­ry­dy twier­dzą, że kawa za­wie­ra ta­jem­ni­czy skład­nik, który może chro­nić przed cho­ro­bą Al­zhe­ime­ra. Wy­ko­rzy­stu­jąc myszy z ob­ja­wa­mi al­zhe­ime­ra, grupa ba­da­czy od­kry­ła, że kawa z ko­fe­iną chro­ni­ła zwie­rzę­ta przed tą nisz­czą­cą pa­mięć cho­ro­bą. W ra­por­cie opu­bli­ko­wa­nym w pi­śmie „Jo­ur­nal of […]

10860897

Kawa chroni przez alzheimerem

Mi­ło­śni­cy kawy, wznie­ście fi­li­żan­ki na cześć naj­now­sze­go ba­da­nia do­ty­czą­ce­go swego ulu­bio­ne­go na­po­ju. Na­ukow­cy z Uni­wer­sy­te­tu Po­łu­dnio­wej Flo­ry­dy twier­dzą, że kawa za­wie­ra ta­jem­ni­czy skład­nik, który może chro­nić przed cho­ro­bą Al­zhe­ime­ra. Wy­ko­rzy­stu­jąc myszy z ob­ja­wa­mi al­zhe­ime­ra, grupa ba­da­czy od­kry­ła, że kawa z ko­fe­iną chro­ni­ła zwie­rzę­ta przed tą nisz­czą­cą pa­mięć cho­ro­bą. W ra­por­cie opu­bli­ko­wa­nym w pi­śmie „Jo­ur­nal of […]